Vedtægter for VIBORG HANDEL

stiftet den 28. november 1845

§ 1. Navn og formål

Foreningens navn er Viborg Handel. Foreningen har til formål at markedsføre og videreudvikle Viborg som et attraktivt handelscentrum til gavn for forretnings- og erhvervsdrivende i Viborg samt varetage foreningen og medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder.

Formålet søges fremmet ved bl.a.:

  1. Markedsføringsmæssige aktiviteter.
  2. Forbedring af gadernes udsmykning og udstyr i samarbejdet med Viborg Kommune.
  3. Forbedring af trafikudvikling og parkeringsforholdene i bymidten i samarbejde med Viborg Kommune.
  4. Formidling af et godt samarbejde mellem byens erhvervsdrivende og de offentlige myndigheder om forbedring af forretnings- og bymiljøet.
  5. Arbejde for et samarbejde mellem kultur, erhverv, turisme og Handel for at opnå synergieffekt og afledt omsætning.

§ 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Viborg kommune.

§ 3. Medlemskab

 1. Optagelse

  • Som medlem kan optages virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der driver eller har tilknytning til handels- og servicefaget i Viborg Kommune.
  • Andre interesserede virksomheder, organisationer og institutioner uden adresse i Viborg Kommune kan optages uden stemmeret.
  • Bestyrelsen kan tillade medlemmer, der ophører med at drive virksomhed eller fraflytter kommunen, ret til fortsat medlemskab uden stemmeret.

 2. Udmeldelse

  • Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders varsel til hvert års 1. januar eller 1. juli.

§ 4. Kontingent

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Såfremt der ikke foreligger forslag om kontingentforhøjelse, skal kontingentet reguleres efter det til enhver tid gældende nettoprisindeks.

§ 5. Bestyrelsen

Der vælges en bestyrelse, der kan bestå af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis vælges 2-3 / 3-4 medlemmer.

Endvidere vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er foreningens udøvende og administrative organ og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf det skal fremgå, at bestyrelsen som minimum skal vælge en formand og næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 50% af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens respektive næstformandens stemme afgørende.

§ 6. Sekretariat

Til at udføre det praktiske arbejde med løsning af foreningens opgaver opretholdes et sekretariat under ledelse af handelschefen, der forestår den daglige drift og får sine opgaver fastsat af bestyrelsen.

Handelschefen ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Der kan nedsættes ad-hoc udvalg, jfr. § 5.

§ 7. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskab føres af sekretariatet og revideres af to revisorer valgt af generalforsamlingen.

Midler til foreningens drift skaffes ved medlemskontingent og aktiviteter samt bidrag fra organisationer og lignende.

§ 8. Tegningsregel og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og handelschefen i forening eller den samlede bestyrelse.

Foreningen hæfter alene med sin formue. Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts i Viborg med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Formandens beretning.
3.  Fremlæggelse af revideret regnskab.
4.  Fremlæggelse af budget samt forslag til kontingent.
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6.  Valg af suppleanter.
7.  Valg af revisorer.
8.  Indkomne forslag.
9.  Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indleveret skriftligt til formanden / handelschefen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, når denne finder anledning hertil, eller hvis 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom over for bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel pr. brev eller e-mail.

Alle medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen.

Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. 

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen afgive mere end én stemme som fuldmægtig for andre. 

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er foreskrevet.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§ 10. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen, under forudsætning af at mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for en ændring.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der kan ved vedtægtsændringer ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvis et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget da finder sin afgørelse uanset det mødte antal af medlemmer og ved simpelt stemmeflertal.

§ 11. Opløsning

Til vedtagelse af opløsning af foreningen kræves, at 50% af de fremmødte stemmer for forslaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt inden for to måneder.

Ved første generalforsamling skal minimum 50% af foreningens medlemmer være fremmødt.

Ved anden generalforsamling er der ikke minimumskrav til fremmødte.

Ved opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med formålet efter generalforsamlingens vedtagelse, således at formuen anvendes til fordel for handelsstanden.

Forslag til anvendelse af foreningens formue skal angives i indkaldelsen til generalforsamlingen og vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. april 2009